2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ සිව්වන වසර ශිෂ්‍යයන්ගේ ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත් නව අධ්‍යයන වර්ෂයට යාවත්කාලීන කිරීම සහ නිකුත් කිරීම.

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ සිව්වන වසර ශිෂ්‍යයන්ගේ ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත් නව අධ්‍යයන වර්ෂයට යාවත්කාලීන කිරීම සහ නිකුත් කිරීම.

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ සිව්වන වසර ශිෂ්‍යයන්ගේ ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත් නව අධ්‍යයන වර්ෂයට යාවත්කාලීන කිරීම සහ නිකුත් කිරීම.