ආර්ථික අපහසුතා අරමුදල් ලබා දීම සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ (Interviews for Hardship Fund Applicants)

ආර්ථික අපහසුතා අරමුදල් ලබා දීම සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ (Interviews for Hardship Fund Applicants)

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති සිසුන්ව සඳහා වන “කළමනාකරණ පීඨ ආර්ථික අපහසුතා අරමුද්‍ල (Hardship Fund)” සඳහා අයදුම්කර ඇති පහත ඇමුනුමේ සදහන් ලියාපදිංචි අිංක දරණ සිසුන්වට 2020.01.24 දින පෙරවරු 09.30 ට ඇමුනුමේ සඳහන් ස්ථානයන් හිදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වන අතර එයට සහභාගී වීම අනිවාර්යය බව දන්වා සිටිමි. 


The student’s bearing the following registration numbers (check the attachment) who have applied for the “Hardship Fund of the Faculty of Management Studies and Commerce” that is granted for students undergoing economic difficulties at the FMSC, will be interviewed at the following respective locations (check the attachment) on 2020.01.24 at 9.30 am. Kindly note that your participation at this interview is mandatory.