විභාග කාලය තුළ චිත්තවේගීය ස්ථාවරයත්වය පවත්වගනිම

විභාග කාලය තුළ චිත්තවේගීය ස්ථාවරයත්වය පවත්වගනිම

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයයේ ශිෂ්‍ය උපකාරක මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුව.

දිනය: ජුලි 8 2021
වේලාව: ප.ව. 6.00
 
Facebook Live:
www.facebook.com/StudentSupport.FMSC/

Zoom:
https://learn.zoom.us/j/67687325923?pwd=K0R5d3ZOU0xDTDF0Z0FmRTNvZWdpdz09

Meeting ID: 676 8732 5923
Passcode: Ssc1@2021!