දැන්වීමයි / Notice - මාර්ගගත දේශන

දැන්වීමයි / Notice - මාර්ගගත දේශන

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ සියලුම වසරවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත,

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ සියලුම වසරවල සිසුන් සඳහා හෙටින් පටන් ගන්නා සතියේ (2020/10/12 සිට 2020/10/16 දක්වා) මාර්ගගත දේශන නොපැවැත්වේ.

ඊල සතියේ එනම් 2020/10/19 දින සිට එළඹෙන සතියේ නැවත අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම සතිඅන්තයේ දී දැනුවත් කරනු ඇත.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් නිකුත් කර ඇති නීති රීතිරෙගුලාසි සහ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තරයේ පිළිපදින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

එසේමමෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් හෝ තොරතුරක් දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ උපදේශයක් අවශ්‍ය වන්නේ නම්පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන ලෙස ද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

 • මහාචාර්ය සුදත් මංජුල මහතා 0777 216 953
 • ආචාර්ය දුෂාන් චමින්ද මහතා 071 40 11 489
 • ආචාර්ය අනුරාධා මෙය 071 441 40 68    
 • ආචාර්ය තල්ගස්පිටිය මිය 071 446 73 88
 • ආචාර්ය රනිල් පීරිස් මහතා 071 42 77 466
 • චන්න ගජනායක මහතා 071 222 50 80

පීඨාධිපති
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
2020.10.11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To Students of all academic years in Faculty of Management Studies and Commerce , 

 This is to inform you that the Faculty of Management Studies and Commerce, will not have its online lectures as scheduled during the upcoming week (12th - 16th October 2020). Lecture details pertaining to the following week will be notified in due course. 

 I strongly urge you to utilize this week to strictly adhere to the COVID-19 protocols and guidelines set forth by the government as responsible undergraduates, self-quarantine if required, and contact the following personnel if you wish for any further information or guidance on the same, 

 • Prof. Sudath : 0777 216 953
 • Dr. Dushan : 071 40 11 489
 • Dr. Anuradha : 071 441 40 68
 • Dr. Thalgaspitiya : 071 446 73 88
 • Dr. Ranil : 071 42 77 466 
 • Mr. Channa : 071 222 50 80

 While I wish you all good health and those infected a speedy recovery, I look forward to your fullest support in neutralizing the spread among the FMSC and all its related parties. 

 Thank you! 

Dean, Faculty of Management Studies and Commerce