ඔබත් ව්‍යාපාරයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නෙක්ද?

ඔබත් ව්‍යාපාරයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නෙක්ද?

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0


ජ'පුර අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන් සදහා කෙරෙන ආරාධනයයි
-----------------------------

-ඔබත් ව්‍යාපාරයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නෙක්ද?
- දැනටමත් ව්‍යාපාරයක් කලත් ඒ සදහා සුදුසු ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් නොමැතිකම නිසා පීඩා විදිනවද?

**එසේනම් මේ වටිනා අවස්ථාව ඔබ සදහයි**

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, කළමනාකරණ අධ්‍යන හා වානිජ විද්‍යා පීඨයේ , ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශයට අනුබද්ධිත ව්‍යවසායකත්ව හා නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය (CEFENI ) මගින් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු හා අපේක්ෂා කරන ජ'පුර දූ පුතුන් හට මනා මගපෙන්වීමක් ලබාදෙමින් තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යාම සදහා ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් නොමිලයේ ලබා දීමට කටයුතු සලසා ඇත.
එහි ඉදිරි පියවරක් ලෙස තවත් ව්‍යාපාර කිහිපයකට අවස්ථාව ලබාදීමට  කටයුතු යොදා ඇත.
ඔබගේ ව්‍යාපාරික සිහිනය යථාවත් කරගැනීම සදහා මෙම වටිනා අවස්ථාව පිටිවහලක් කරගනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.

පහත Link එක මගින් අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය ලබාගත හැකි අතර එය පුරවා 2020/07/31 පෙර අපහට ලැබීමට සලස්වන්න.

https://drive.google.com/file/d/1kMxBaW7bR0fhnKTXvkZ5X--U9BiCh4Qn/view